KONZULTÁCIE


Konzultácie ponúkame ľuďom, ktorí vzdelávajú deti a žiakov s iným materinským jazykom ako slovenčina.
Spojte sa s nami, ak:

 
Chcete konzultovať vyučovacie postupy a aktivity, aby sa deti/žiaci mohli čo najlepšie zapojiť do vyučovacieho procesu,
Chcete pomôcť s adaptáciou a následnou integráciou novo prichádzajúcich detí,
Chcete vytvoriť, resp. posilniť zdravú klímu v triede,
Potrebujete odporučiť učebnicu alebo učebné materiály,
Máte záujem o osvedčené aktivity na prácu s tímom,
Potrebujete poradiť v otázke správnej komunikácie s rodičmi.